Lokaal beleid

N-VA-Deinze blijft niet bij de pakken zitten en ontwikkelt haar eigen visie op verschillende domeinen. U kan ze terugvinden in de bijlagen in de kolom hiernaast.
U vindt er alvast ook de geschiedenis van onze lokale N-VA afdeling.

 

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen. Met die slogan stapte de N-VA naar de lokale verkiezingen in oktober 2018. Een veilig, verantwoord en Vlaams beleid is onze inzet voor jouw stad of voor jouw gemeente. De N-VA wil een warm Vlaanderen waar iedereen zich thuis voelt.

Veilig

Bij veiligheid denk je wellicht aan betere fietspaden voor jou en je kinderen. Of aan goed werkende straatverlichting en vlot bereikbare hulpdiensten. Misschien denk je aan een lik-op-stukbeleid en camera’s tegen straffeloosheid en radicalisering. De N-VA denkt aan al die dingen.

Verantwoord

Jouw welvaart is het beste verzekerd onder een verantwoord bestuur. De N-VA zet in op werken en ondernemen, op minder belastingen en op een verantwoord gebruik van jouw belastinggeld. We denken ook aan propere straten en een bereikbaar gemeentehuis waar je de hulp krijgt die je nodig hebt.

Vlaams

Vlaanderen is jouw geschiedenis en jouw toekomst. Van oudsher gericht op de wereld, maar met stevige wortels in de grond rond onze kerktoren. Wij delen een uniek erfgoed en een mooie taal. Van nieuwkomers verwachten we dat ze het Vlaams burgerschap omarmen als einddoel van hun integratie.

 

Veiligheid

Een kordaat optreden tegen allerlei storende criminaliteit door inzet van gemeenschapswachten. 
Actieve inzet van de diefstalpreventieadviseur. Gemeenschapsgerichte aanpak van woninginbraken. 
Een handhavingsbeleid voor de belangrijkste verkeersinbreuken, met name alcohol, snelheid, gsm achter het stuur, rode verkeerslichten negeren, foutief parkeren. 
Police-on-web en digitale communicatie met de politie promoten. 
Een GAS-boetebeleid met zin voor nuance en relativering.

Lees hier ons volledig programma voor VEILIGHEID

Algemeen bestuur

Het stadsbestuur moet zich op haar kerntaken focussen en de burger de ruimte geven om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
De N-VA wil een beleid voeren dat op lange termijn, over meerdere legislaturen, haalbaar is.
Regels zijn er om gerespecteerd te worden. N-VA Deinze-Nevele voert een effectief handhavingsbeleid en dwingt dit af onder andere met een billijk, maar duidelijk GAS beleid.
De N-VA luistert echt naar de burger via informatie-en participatiemomenten.
De N-VA pleit voor het ter beschikking stellen van burgerbudgetten.

Lees hier ons volledig programma voor ALGEMEEN BESTUUR

Bestuurlijke organisatie

Loketbedienden in de eerste lijn worden polyvalent opgeleid. 
Klantvriendelijke openingsuren. 
Livestreaming van de gemeenteraad. 
Het uitwerken van een dienstencatalogus.
Digitalisering en automatisering zijn de regel.
 

Lees hier ons volledig programma voor BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Mobiliteit

Inzetten op omleidingswegen/ringwegen rondom Deinze en Nevele 
Verkeersleefbaarheid als kern van het mobiliteitsplan
Goed onderhouden en veilige voet- en fietspaden
Een actieplan om het SAVE charter te halen een intelligent digitaal parkeersysteem
 

Lees hier ons volledig programma voor MOBILITEIT

Economie

Maximale invulling van het kernwinkelgebied
Leefbare en slimme (dorps)kernen met activering van klanten door één digitale app 
Realistisch mobiliteitsplan met respect voor de handel zowel in het centrum maar ook in de dorpskernen 
Aanstellen van economiemanager, doorgedreven dienstverlening aan bedrijven en ondernemers
Vermarkten van merknaam “Deinze, het land van Nevele” 
Faire belastingen

Lees hier ons volledig programma voor ECONOMIE

Financieel beleid

Budgettaire orthodoxie, zowel naar exploitatie als investeringen.
Een doordacht investeringsbeleid ten dienste van de burger en aangepast aan Deinze.
Een belastingverlaging naar de laagste schalen van Nevele (APB) en Deinze (opcentiemen), uitsluitend gefinancierd via de schaalvoordelen en efficiëntiewinsten van de fusie.
Transparantie en open communicatie over financiën en schuld naar de burger.
Invoering van een schuldnorm en een schuldplafond.
Afschaffing van de pestbelastingen voor handelaars.
Het uitbouwen van een eigen gemeentelijke digitaal loket voor gemeentelijke belastingaangiften.
Aanstelling van een subsidieambtenaar en een transparant subsidiebeleid, door alle subsidiereglementen te herzien en er een verantwoordingsclausule in te bouwen.

Lees hier ons volledig programma voor FINANCIEEL BELEID

Asiel, migratie, inburgering & integratie

  • Nadruk op kennis van het Nederlands voor nieuwkomers.
  • We zorgen ervoor dat er geen wachtlijsten voor inburgering zijn.
  • Gegarandeerde opvang voor wie op de vlucht is, zonder dat de draagkracht van de gemeente overschreden wordt.
  • Participatie in het sociale leven bevorderen voor nieuwkomers.
  • Integratievoorwaarden worden gekoppeld aan het verkrijgen van leefloon.

Leefmilieu

Investeren in groenschermen en geluidsschermen.
We pakken zwerfvuil aan, onder andere door een actieve handhaving.
Een degelijk dierenwelzijnsbeleid.

Lees hier ons volledig programma voor LEEFMILIEU

Onderwijs

Multi-inzetbare scholen.
Flankerend onderwijsbeleid: regierol in de onderwijsraad.
Uitbreiding DKO muziek- en kunstacademie naar Nevele.

Lees hier ons volledig programma voor ONDERWIJS

Ruimtelijke ordening

Meer doen met de beperkte woonruimte.
Open ruimtes koesteren, een mix van landbouw, natuur en recreatie.
Aftoetsen van draagkracht en leefbaarheid bij nieuwe projecten via inspraak van alle betrokkenen.

Lees hier ons volledig programma voor RUIMTELIJKE ORDENING

Sociaal beleid

Betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg, voor elke zorgbehoevende.
Een zo breed mogelijk zorgaanbod op niveau van (geestelijke) gezondheid.
Een efficiënt zorgaanbod realiseren via het zorgbedrijf.
Faciliteren en organiseren van voor- en naschoolse kinderopvang, opvang tijdens vakantieperiodes.
Maximale integratie van personen met een beperking in het stedelijk netwerk.
Armoedebestrijding door: activering, toeleiding naar de arbeidsmarkt, wegwerken van werkloosheidsvallen, stimuleren van budgetbegeleiding en budgetbeheer, schuldbemiddeling.
Onderwijskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen vergroten.
Stimuleren en ondersteunen van initiatieven die bijdragen tot gemeenschapsvorming.
We bestrijden eenzaamheid en sociaal isolement.

Lees hier ons volledig programma voor SOCIAAL BELEID

Vrije tijd

We stimuleren en ondersteunen wijk-, buurt- en straatfeesten.
We stimuleren verenigingen om hun maatschappelijke rol op te nemen en iedereen te laten participeren.
De stad voorziet ruimte en infrastructuur voor vrije tijdsbeleving en sport.
De stad geeft actief de ruimte voor jongerenparticipatie.
De stad voorziet tijd en plaats voor het jongerenuitgaansleven in een veilige omgeving.
We stimuleren culturele organisaties om de Vlaamse identiteit meer uit te dragen.

Lees hier ons volledig programma voor VRIJE TIJD

Werk

Stad Deinze zet actief in op streekgebonden tewerkstelling door in te zetten op lokale jobmarketing.
We brengen onderwijs en bedrijfswereld samen.
De stad maakt werk van lokale tewerkstellingsprojecten met de focus op activering van werkzoekenden en leefloners.

Lees hier ons volledig programma voor WERK

Woonbeleid

N-VA Deinze-Nevele wenst een verregaande samenwerking met de Woonwijzer, die ook instaan voor het handhavingsbeleid. 
Deinze organiseert het woonoverleg.
Deinze ontwikkelt het concept van woonzorgzones.
N-VA Deinze-Nevele wenst de sociale woningen in hoofdzaak ter beschikking te stellen via Sociale Verhuur Kantoren in combinatie met een jaarlijkse inkomenstoets.

Lees hier ons volledig programma voor WOONBELEID