Programma

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen. Met die slogan stapt de N-VA naar de lokale verkiezingen in oktober. Een veilig, verantwoord en Vlaams beleid is onze inzet voor jouw stad of voor jouw gemeente. De N-VA wil een warm Vlaanderen waar iedereen zich thuis voelt.

Veilig

Bij veiligheid denk je wellicht aan betere fietspaden voor jou en je kinderen. Of aan goed werkende straatverlichting en vlot bereikbare hulpdiensten. Misschien denk je aan een lik-op-stukbeleid en camera’s tegen straffeloosheid en radicalisering. De N-VA denkt aan al die dingen.

Verantwoord

Jouw welvaart is het beste verzekerd onder een verantwoord bestuur. De N-VA zet in op werken en ondernemen, op minder belastingen en op een verantwoord gebruik van jouw belastinggeld. We denken ook aan propere straten en een bereikbaar gemeentehuis waar je de hulp krijgt die je nodig hebt.

Vlaams

Vlaanderen is jouw geschiedenis en jouw toekomst. Van oudsher gericht op de wereld, maar met stevige wortels in de grond rond onze kerktoren. Wij delen een uniek erfgoed en een mooie taal. Van nieuwkomers verwachten we dat ze het Vlaams burgerschap omarmen als einddoel van hun integratie.

Algemeen bestuur

 • Het stadsbestuur moet zich op haar kerntaken focussen en de burger de ruimte geven om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
 • De N-VA wil een beleid voeren dat op lange termijn, over meerdere legislaturen, haalbaar is.
 • Regels zijn er om gerespecteerd te worden. N-VA Deinze-Nevele voert een effectief handhavingsbeleid en dwingt dit af onder andere met een billijk, maar duidelijk GAS beleid.
 • De N-VA luistert echt naar de burger via informatie-en participatiemomenten.
 • De N-VA pleit voor het ter beschikking stellen van burgerbudgetten.

Bestuurlijke organisatie

 • Loketbedienden in de eerste lijn worden polyvalent opgeleid. 
 • Klantvriendelijke openingsuren. 
 • Livestreaming van de gemeenteraad. 
 • Het uitwerken van een dienstencatalogus.
 • Digitalisering en automatisering zijn de regel.
   

Mobiliteit

 • Inzetten op omleidingswegen/ringwegen rondom Deinze en Nevele 
 • Verkeersleefbaarheid als kern van het mobiliteitsplan
 • Goed onderhouden en veilige voet- en fietspaden
 • Een actieplan om het SAVE charter te halen een intelligent digitaal parkeersysteem
   

Economie

 • Maximale invulling van het kernwinkelgebied
 • Leefbare en slimme (dorps)kernen met activering van klanten door één digitale app 
 • Realistisch mobiliteitsplan met respect voor de handel zowel in het centrum maar ook in de dorpskernen 
 • Aanstellen van economiemanager, doorgedreven dienstverlening aan bedrijven en ondernemers
 • Vermarkten van merknaam “Deinze, het land van Nevele” 
 • Faire belastingen

Veiligheid

 • Een kordaat optreden tegen allerlei storende criminaliteit door inzet van gemeenschapswachten. 
 • Actieve inzet van de diefstalpreventieadviseur. Gemeenschapsgerichte aanpak van woninginbraken. 
 • Een handhavingsbeleid voor de belangrijkste verkeersinbreuken, met name alcohol, snelheid, gsm achter het stuur, rode verkeerslichten negeren, foutief parkeren. 
 • Police-on-web en digitale communicatie met de politie promoten. 
 • Een GAS-boetebeleid met zin voor nuance en relativering.

Financieel beleid

 • Budgettaire orthodoxie, zowel naar exploitatie als investeringen.
 • Een doordacht investeringsbeleid ten dienste van de burger en aangepast aan Deinze.
 • Een belastingverlaging naar de laagste schalen van Nevele (APB) en Deinze (opcentiemen), uitsluitend gefinancierd via de schaalvoordelen en efficiëntiewinsten van de fusie.
 • Transparantie en open communicatie over financiën en schuld naar de burger.
 • Invoering van een schuldnorm en een schuldplafond.
 • Afschaffing van de pestbelastingen voor handelaars.
 • Het uitbouwen van een eigen gemeentelijke digitaal loket voor gemeentelijke belastingaangiften.
 • Aanstelling van een subsidieambtenaar en een transparant subsidiebeleid, door alle subsidiereglementen te herzien en er een verantwoordingsclausule in te bouwen.

Asiel, migratie, inburgering & integratie

 • Nadruk op kennis van het Nederlands voor nieuwkomers.
 • We zorgen ervoor dat er geen wachtlijsten voor inburgering zijn.
 • Gegarandeerde opvang voor wie op de vlucht is, zonder dat de draagkracht van de gemeente overschreden wordt.
 • Participatie in het sociale leven bevorderen voor nieuwkomers.
 • Integratievoorwaarden worden gekoppeld aan het verkrijgen van leefloon.

Leefmilieu

 • Investeren in groenschermen en geluidsschermen.
 • We pakken zwerfvuil aan, onder andere door een actieve handhaving.
 • Een degelijk dierenwelzijnsbeleid.

Onderwijs

 • Multi-inzetbare scholen.
 • Flankerend onderwijsbeleid: regierol in de onderwijsraad.
 • Uitbreiding DKO muziek- en kunstacademie naar Nevele.

Ruimtelijke ordening

 • Meer doen met de beperkte woonruimte.
 • Open ruimtes koesteren, een mix van landbouw, natuur en recreatie.
 • Aftoetsen van draagkracht en leefbaarheid bij nieuwe projecten via inspraak van alle betrokkenen.

Sociaal beleid

 • Betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg, voor elke zorgbehoevende.
 • Een zo breed mogelijk zorgaanbod op niveau van (geestelijke) gezondheid.
 • Een efficiënt zorgaanbod realiseren via het zorgbedrijf.
 • Faciliteren en organiseren van voor- en naschoolse kinderopvang, opvang tijdens vakantieperiodes.
 • Maximale integratie van personen met een beperking in het stedelijk netwerk.
 • Armoedebestrijding door: activering, toeleiding naar de arbeidsmarkt, wegwerken van werkloosheidsvallen, stimuleren van budgetbegeleiding en budgetbeheer, schuldbemiddeling.
 • Onderwijskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen vergroten.
 • Stimuleren en ondersteunen van initiatieven die bijdragen tot gemeenschapsvorming.
 • We bestrijden eenzaamheid en sociaal isolement.

Vrije tijd

 • We stimuleren en ondersteunen wijk-, buurt- en straatfeesten.
 • We stimuleren verenigingen om hun maatschappelijke rol op te nemen en iedereen te laten participeren.
 • De stad voorziet ruimte en infrastructuur voor vrije tijdsbeleving en sport.
 • De stad geeft actief de ruimte voor jongerenparticipatie.
 • De stad voorziet tijd en plaats voor het jongerenuitgaansleven in een veilige omgeving.
 • We stimuleren culturele organisaties om de Vlaamse identiteit meer uit te dragen.

Werk

 • Stad Deinze zet actief in op streekgebonden tewerkstelling door in te zetten op lokale jobmarketing.
 • We brengen onderwijs en bedrijfswereld samen.
 • De stad maakt werk van lokale tewerkstellingsprojecten met de focus op activering van werkzoekenden en leefloners.

Woonbeleid

 • N-VA Deinze-Nevele wenst een verregaande samenwerking met de Woonwijzer, die ook instaan voor het handhavingsbeleid. 
 • Deinze organiseert het woonoverleg.
 • Deinze ontwikkelt het concept van woonzorgzones.
 • N-VA Deinze-Nevele wenst de sociale woningen in hoofdzaak ter beschikking te stellen via Sociale Verhuur Kantoren in combinatie met een jaarlijkse inkomenstoets.